Oppivelvollisuus vai -mahdollisuus -koulutusohjelma

Hankeaika

5.5.2021-31.12.2022

Hankkeen tavoitteet ja toimintatavat

Opetushallitus rahoittaa STEP-koulutuksen Oppivelvollisuus vai -mahdollisuus -hanketta. Hankkeen tavoitteena on lisätä oppilaitosten valmiutta uuden koulutustehtävän toteuttamiseen oppivelvollisuuden laajentamisessa sekä lisätä koulutukseen osallistujien ymmärrystä tämän päivän nuoren elämäntilanteesta ja oppimisen haasteista.  Tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja opiskelijoita arvostavaan kohtaamiseen, oppijalähtöiseen ymmärrykseen ja aitoon dialogiin. Taustalla on positiivisen pedagogiikan ajatus, jonka avulla opetushenkilöstön näkökyky nuoren vahvuuksien esiintuomisestä ja hyödyntämisestä kasvaa.

Hankkeen tuotoksena oppilaitosten toimintakulttuuri ja koulutukseen osallistuvien työntekijöiden osaaminen pedagogiikassa, turvallisen oppimisympäristön luomisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä on kehittynyt vastaamaan oppivelvollisuuden laajentumisesta johtuvia kehittymistarpeita.

Oppivelvollisuus vai -mahdollisuus koulutuskokonaisuus

Oppivelvollisuus vai -mahdollisuus koulutuskokonaisuus muodostuu kolmesta moduulista: nuoruus, turvallisuus ja rohkeus.

Nuoruus, 3 op.
Moduulissa tutkitaan ja tarkastellaan nuoruutta ihmisen elämänvaiheena. Teemaa lähestytään osallisuutta vahvistavien sekä heikentävien ilmiöiden tarkastelulla. Miten kohdata nuori arvostavasti, voimaannuttavasti ja osallisuutta vahvistaen? Miten tuetaan nuorta kohti itseohjautuvuutta nuoren elämän muutostilanteissa?
Sisältöteemoja mm. nuoruus erityisenä elämänvaiheena, itseohjautuvuus ja motivaatio, kokonaisvaltainen hyvinvointi ja riskitekijät, kasvuympäristö ja minäkuva.

Turvallisuus, 3 op.
Moduulissa tutkitaan ja tarkastellaan pedagogiseen turvallisuuteen vaikuttavien asioiden tunnistamista, ennakoimista ja toimintaa. Teemaa lähestytään monipuolisesti psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen turvallisuuden näkökulmista.  Miten ennaltaehkäistään nuoren polku radikalisoitumiseen? Miten luodaan turvallinen tila kaikille?
Sisältöteemoja mm. rauhan ja hyvinvoinnin lisääminen, pedagoginen turvallisuus, ennakointi, ammatilliset valmiudet, turvallinen hallinta ja riskit sekä jälkiselvittely. Vaikka turvallisuus teeman runkona hyödynnetään Avekki 1 – koulutuksen materiaaleja, ei kyseessä ole Avekki-koulutus.

Rohkeus, 3 op.
Moduulissa tutkitaan ja tarkastellaan omaa toimintaa, oletuksia ja asenteita koulutuksen toteuttajana ja nuoren ihmisen kohtaajana. Teemaa lähestytään MOD-pedagogiikan avulla (Moninaisuus-Oivallus-Dialogi). Miten rohkeus liittyy työhösi? Miten tunnistat polarisaatioon vaikuttavia tekijöitä?
Sisältöteemoja mm. ennakkoluulot ja oletukset, ME ja NE ilmiöt, Pahan ja Hyvän kierre, maailmankuva ja ihmisoikeudet.

Koulutuksen toteutus

Jokaisessa moduulissa on lähi- ja etäopetusta, oppimistehtäviä sekä koulutusta tukeva verkko-oppimisympäristö. Täydennyskoulutukseen osallistuja voi osallistua kaikkiin moduuleihin tai valita haluamansa.

Jokainen moduuli rakentuu neljästä kokoontumisesta. Ensimmäinen tapaaminen pidetään etätoteutuksena verkossa kello 13-16 ja toinen tapaaminen toteutetaan lähitapaamisena toteutuspaikkakunnalla kello 10-16.  Kolmas ja neljäs tapaaminen järjestetään etätoteutuksena verkossa kello 13-16.

Koulutusten ajankohdat ja paikkakunnat

Helsinki:

 • Nuoruus: 9.11., 16.11., 23.11. ja 30.11.2021 (Nuoruus)
 • Turvallisuus: 8.3., 15.3., 22.3. ja 29.3.2022 (Turvallisuus)
 • Rohkeus: 3.11., 10.11., 17.11. ja 24.11.2022 (Rohkeus)

Järvenpää:

 • Rohkeus: 11.11., 18.11., 25.11. ja 2.12.2021
 • Nuoruus: 8.3., 16.3., 22.3. ja 29.3.2022
 • Turvallisuus: 6.9., 13.9., 20.9. ja 27.9.2022

Kuopio:

 • Turvallisuus: 2.11., 16.11., 23.11. ja 30.11. 2021
 • Nuoruus: 18.1., 25.1., 1.2. ja 8.2.2022
 • Rohkeus: 8.9., 15.9., 22.9. ja 29.9.2022

Tampere:

 • Nuoruus: 1.11., 8.11., 15.11. ja 22.11.2022
 • Turvallisuus 18.1., 25.1., 1.2. ja 8.2.2022
 • Rohkeus: 10.3., 17.3., 24.3. ja 31.3.2022

Oulu:

 • Rohkeus: 20.1., 27.1., 3.2. ja 10.2.2022
 • Turvallisuus: 1.11., 8.11., 15.11. ja 22.11.2022
 • Nuoruus: 6.9., 13.9., 20.9. ja 27.9.2022

Koulutuksen kohderyhmä

Vapaan sivistystyön opettajat, ohjaajat ja valmentajat sekä esihenkilöt.
Ammatillisen koulutuksen opettajat, ohjaajat ja valmentajat sekä esihenkilöt.

Koulutuksen kustannukset

Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja koulutus on osallistujille maksuton. Kukin osallistuja vastaa matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista.

Koulutuksiin ilmoittautuminen

Koulutusmoduuleihin sitovat ilmoittautumiset tästä: https://ssl.eventilla.com/oppivelvollisuusvaimahdollisuus

Ilmoittaudu viimeistään kuukautta ennen toteutusta. Peruutuspaikkoja voit kysellä kouluttajilta.

Kouluttajista

Timo Hupponen (Nuoruus) p. 044 5119548, timo.hupponen@step.fi

Timolla on monipuolinen kokemus lastensuojelun, päihde- ja mielenterveys- sekä nuorisotyön aloilta. Hän on yhteisöpedagogi YMK ja hänellä on ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys. Opettajana, kouluttajana sekä valmentajana työkokemusta hänella on yli 18 vuotta erilaisissa valmentavissa, ammatillisissa ja lisäkoulutuksissa.

Anna-Leena Klemetti-Falenius (Rohkeus-Turvallisuus) p. 040 8322467, anna-leena.klemetti-falenius@step.fi

Annu on toiminut opetuksen ja koulutuksen, erityisesti kasvatus- ja ohjausalan tutkintojen parissa reilut 14 vuotta. Erityisosaamisena yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemat ja MOD-ohjaus. Annu on kiinnostunut työyhteisöjen ja yhteiskunnan kehittämisestä rauhan ja sovinnon kautta.

Kathy Metsälä (Rohkeus-Nuoruus) p. 044 7124986, kathy.metsala@step.fi

Kathy on työskennellyt kasvatuksen ja ohjauksen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa vuodesta 2007. Monikulttuurisuuskasvatuksen opettajana erityisosaamisena romanikoulutus sekä kokemusasiantuntijuus. Kathy on perehtynyt pohtimaan pakotetun vähemmistön kouluttautumisorientaatioon liittyviä ilmiöitä yhteisössä ja järjestelmässä.

Mikko Salmi (Turvallisuus) p. 040 1954550, mikko.salmi@step.fi

Mikolla on monipuolinen työkokemus mm. lastensuojelun, kehitysvamma- ja autismityön sekä päihde- ja mielenterveystyön aloilta. Viimeiset vuodet hän on työskennellyt ammatillisessa oppilaitoksessa vastaavana ohjaajana, vastaten asuntolan toiminnasta. Turvallisuusteemaa (AVEKKI- kouluttaja) Mikko on kouluttanut aktiivisesti vuodesta 2009. Myös työsuojeluun liittyvät asiat ovat Mikon osaamisalaa.

Muutokset mahdollisia.

Kerromme mielellämme lisää!