Rohkeasti ja turvallisesti nuoruutta tukemassa! Oppivelvollisuus vai -mahdollisuus -koulutusohjelma.

Hankeaika

5.5.2021-31.12.2022 / KESKEYTETTY

Koulutuksen kohderyhmä

  • Vapaan sivistystyön ohjaajat, opettajat, valmentajat ja esihenkilöt. 
  • 2. asteen koulutuksen ohjaajat, opettajat, valmentajat ja esihenkilöt. 
  • Perusopetuksen ohjaajat, opettajat, valmentajat ja esihenkilöt. 

Hankkeen tavoitteet ja toimintatavat

  • vahvistaa koulutukseen osallistujien ymmärrystä tämän päivän nuoren elämäntilanteesta ja oppimisen haasteista. 
  • antaa osallistujille työkaluja opiskelijoita arvostavaan kohtaamiseen, oppijalähtöiseen ymmärrykseen ja aitoon dialogiin.  
  • lisätä alan valmiutta uuden koulutustehtävän toteuttamiseen nivelvaiheissa, oppivelvollisuuden laajentamisessa ja nuorten koulutuksessa. 

Taustalla on positiivisen pedagogiikan ajatus, jonka avulla opetushenkilöstön näkökyky nuoren vahvuuksien esiintuomisesta ja hyödyntämisestä kasvaa.

Hankkeen tuotoksena koulutukseen osallistuneiden osaaminen pedagogiikassa, turvallisen oppimisympäristön luomisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä on kehittynyt vastaamaan ajan muutostarpeita.  

Toteutus

Koulutuskokonaisuus muodostuu kolmesta moduulista: nuoruus, turvallisuus ja rohkeus. Jokaisessa moduulissa on 2 op. Etätoteutus, kolme kokoontumista Zoomissa sekä 1 op. syventävä koulutuspäivä viidellä eri paikkakunnalla, Helsinki, Järvenpää, Kuopio, Oulu, Tampere. Lisäksi verkossa omaan työhön sidottuja tehtäviä Pinja-verkkokurssialustalla.

Nuoruus, 2 op.

Moduulissa tutkitaan ja tarkastellaan nuoruutta ihmisen elämänvaiheena. Teemaa lähestytään osallisuutta vahvistavien sekä heikentävien ilmiöiden tarkastelulla. Miten kohdata nuori arvostavasti, voimaannuttavasti ja osallisuutta vahvistaen? Miten tuetaan nuorta kohti itseohjautuvuutta nuoren elämän muutostilanteissa? 
Sisältöteemoja mm. nuoruus erityisenä elämänvaiheena, itseohjautuvuus ja motivaatio, kokonaisvaltainen hyvinvointi ja riskitekijät, kasvuympäristö ja minäkuva. 

Kolme kokoontumista Zoomissa ja itsenäistä työskentelyä verkossa. 

Nuoruus, syventävä 1 op.

Teemojen syventäminen yhdessä. Osallistujan pitää ensin osallistua 2 op:n kokonaisuuteen. Toteutuspaikkakuntana Helsinki, Järvenpää, Kuopio, Oulu ja Tampere. 

Turvallisuus, 2 op.

Moduulissa tutkitaan ja tarkastellaan pedagogiseen turvallisuuteen vaikuttavien asioiden tunnistamista, ennakoimista ja toimintaa. Teemaa lähestytään monipuolisesti psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen turvallisuuden näkökulmista. Miten ennaltaehkäistään nuoren polku radikalisoitumiseen? Miten luodaan turvallinen tila kaikille? 
Sisältöteemoja mm. rauhan ja hyvinvoinnin lisääminen, pedagoginen turvallisuus, ennakointi, ammatilliset valmiudet, turvallinen hallinta ja riskit sekä jälkiselvittely. Vaikka turvallisuus teeman runkona hyödynnetään Avekki 1 – koulutuksen materiaaleja, ei kyseessä ole Avekki-koulutus. 

Kolme kokoontumista Zoomissa ja itsenäistä työskentelyä verkossa. 

Turvallisuus, syventävä 1 op.

Teemojen syventäminen yhdessä. Osallistujan pitää ensin osallistua 2 op:n kokonaisuuteen. Toteutuspaikkakuntana Helsinki, Järvenpää, Kuopio, Oulu ja Tampere.

Rohkeus, 2 op.

Moduulissa tutkitaan ja tarkastellaan omaa toimintaa, oletuksia ja asenteita koulutuksen toteuttajana ja nuoren ihmisen kohtaajana. Teemaa lähestytään MOD-pedagogiikan avulla (Moninaisuus-Oivallus-Dialogi). Miten rohkeus liittyy työhösi? Miten tunnistat polarisaatioon vaikuttavia tekijöitä? 
Sisältöteemoja mm. ennakkoluulot ja oletukset, ME ja NE ilmiöt, Pahan ja Hyvän kierre, maailmankuva ja ihmisoikeudet. 

Kolme kokoontumista Zoomissa ja itsenäistä työskentelyä verkossa. 

Rohkeus, syventävä 1 op.

Teemojen syventäminen yhdessä. Osallistujan pitää ensin osallistua 2 op:n kokonaisuuteen. Toteutuspaikkakuntana Helsinki, Järvenpää, Kuopio, Oulu ja Tampere. 

Koulutuksen kustannukset

Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja koulutus on osallistujille maksuton. Kukin osallistuja vastaa matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista.

Koulutuksiin ilmoittautuminen

Koulutuksiin ei voi tällä hetkellä ilmoittautua.

Kouluttajista

Timo Hupponen (Nuoruus) p. 044 5119548, timo.hupponen@step.fi

Monipuolinen kokemus lastensuojelun, päihde- ja mielenterveys- sekä nuorisotyön aloilta. Hän on yhteisöpedagogi YMK ja hänellä on ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys. Opettajana, kouluttajana sekä valmentajana työkokemusta hänella on yli 18 vuotta erilaisissa valmentavissa, ammatillisissa ja lisäkoulutuksissa.

Anna-Leena Klemetti-Falenius (Rohkeus-Turvallisuus) p. 040 8322467, anna-leena.klemetti-falenius@step.fi

Opetuksen ja koulutuksen, erityisesti kasvatus- ja ohjausalan tutkintojen parissa reilut 14 vuotta. Erityisosaamisena yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemat ja MOD-ohjaus. Annu on kiinnostunut työyhteisöjen ja yhteiskunnan kehittämisestä rauhan ja sovinnon kautta.

Kathy Metsälä (Rohkeus-Nuoruus) p. 044 7124986, kathy.metsala@step.fi

Kasvatuksen ja ohjauksen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa vuodesta 2007. Monikulttuurisuuskasvatuksen opettajana erityisosaamisena romanikoulutus sekä kokemusasiantuntijuus. Kathy on perehtynyt pohtimaan pakotetun vähemmistön kouluttautumisorientaatioon liittyviä ilmiöitä yhteisössä ja järjestelmässä.

Mikko Salmi (Turvallisuus) p. 040 1954550, mikko.salmi@step.fi

Monipuolinen työkokemus mm. lastensuojelun, kehitysvamma- ja autismityön sekä päihde- ja mielenterveystyön aloilta. Viimeiset vuodet hän on työskennellyt ammatillisessa oppilaitoksessa vastaavana ohjaajana, vastaten asuntolan toiminnasta. Turvallisuusteemaa (AVEKKI- kouluttaja) Mikko on kouluttanut aktiivisesti vuodesta 2009. Myös työsuojeluun liittyvät asiat ovat Mikon osaamisalaa.

Muutokset mahdollisia.

Kerromme mielellämme lisää!