Laatu STEP-koulutuksessa

Kokonaisvaltaisuus, asiakaslähtöisyys, jatkuva parantaminen, tiedolla johtaminen sekä tavoitteiden asettaminen, niitä kohti työskentely ja oman toiminnan arviointi. Nämä Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatustrategian keskeiset elementit ovat meillä laatutyön kulmakiviä (OKM julkaisuja 2019:29).

Laatutyö osana arkea

STEP-koulutuksessa opiskelija ja hänen hyvinvointinsa ovat keskiössä. Laatutyömme näkyy osana arkea, kun pyrimme huomioimaan jokaisen opiskelijan yksilönä ja ottamaan huomioon hänen tilanteensa opintoja yhdessä suunnitellessamme.

Opiskelijat voivat antaa valtakunnallista palautetta aloittaessaan opinnot sekä päättäessään ne. Lisäksi pyydämme noin opintojen puolivälissä välipalautteen, mutta välipalautteeseen voi vastata myös missä vaiheessa opintoja tahansa. Palautteet kerätään ja viedään PowerBI –pohjaan, josta henkilöstö voi katsoa tuloksia milloin vain yhdessä opiskelijoiden kanssa ja keskustella esille nousevista asioista. Myös johto seuraa palautteita PowerBI:stä ja saa lisäksi laatupäällikön raportin säännöllisesti niistä.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme saamamme palautteen pohjalta. Olemme mm. palautteen perusteella nimenneet joka kampukselle, toimipaikalle ja toimipisteelle häirintäyhdyshenkilön, jolle voi matalalla kynnyksellä mennä kertomaan, jos on havainnut tai kokenut minkäänlaista häirintää tai syrjimistä. Näin opiskelija tietää aina, kehen ottaa yhteyttä hankalassa tilanteessa.

Työelämältä saatu palaute

Työelämällä on myös keskeinen rooli laatutyössämme. Sekä asiakkuuspäälliköt että opettajat kuuntelevat työelämän esille tuomia tarpeita ja yhdessä etsimme sopivia ratkaisuja niihin. Tärkeä väylä työelämän kuulemiseen on myös työelämäpalaute. Työpaikkaohjaajilla on mahdollisuus antaa valtakunnallisesti julkaistavaa palautetta, aina kun opiskelijan työpaikkajakso päättyy. Palautelinkki lähetetään valtakunnallisesti joko kuukauden 1. tai 16. päivänä työpaikkaohjaajalle sähköpostilla tai tekstiviestillä riippuen siitä, milloin työpaikkajakso on päättynyt. Esihenkilö, jolla on ollut opiskelijamme/ opiskelijoitamme koulutus- tai oppisopimuksella, voi antaa valtakunnallista työpaikkapalautetta kaksi kertaa vuodessa. Olemme mm. tehostaneet yhteydenpitoa työpaikoille saamamme palautteen perusteella.

Myös työelämäpalautteet viedään PowerBI –pohjaan, josta koko henkilöstön on niitä helppo seurata. Johto käsittelee palautteet säännöllisesti pari kertaa vuodessa ja tarvittaessa tiheämmin. Henkilöstö voi myös työpaikkakäynneillään kirjata asiakkuushallintajärjestelmään suoraan työpaikkojen toiveita ja tarpeita sekä palautetta, jolloin kyseisen alueen asiakkuuspäällikkö ottaa järjestelmään tulleen tiedon jatkokäsittelyyn. Ympäri Suomea kuudella kampuspaikkakunnalla toimivat myös työelämäfoorumit, jotka ovat alueellisesti tärkeitä yhteistyön paikkoja ja tukevat työelämäyhteistyön laadun kehittämistä.

Tärkeä osa jatkuvaa kehittämistä on aktiivinen osallistuminen Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointeihin sekä heidän arviointiensa tulosten seuranta ja oman toiminnan arviointi ja kehittäminen esille nousevien teemojen osalta. Kiitämme työelämää ja opiskelijoita, jotka osallistuvat kanssamme tähän itsearviointitoimintaan!

Laatutyön kokonaisvaltaisessa kehittämisessä keskeistä on seurata niin ammatilliseen koulutukseen kuin yhteiskuntaan vaikuttavia muutostekijöitä, mm. koulutuksen järjestämisen tapojen muuttumista ja työelämän osaamisvaatimusten muutoksia, ja pyrkiä reagoimaan niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tätä strategista työtä teemme säännöllisesti ja systemaattisesti. Tavoitteemme on toimia ennakoivasti ja joustavasti sekä reagoida mahdollisimman nopeasti mahdollisiin muutoksiin.

Kehittämishankkeet osana laatutyötä

Olemme vahvasti mukana valtakunnallisissa kehittämishankkeissa ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden kehittämisessä.

Ajantasaistettu henkilökohtaistamisen prosessimme (HOKS) ja Yhdessä parasta –hankkeen aikana rakentunut OpePinja –koulutus ja materiaalialusta opettajien avuksi HOKS-prosessissa ovat lisänneet laatua opiskelijoiden yksilöllisten polkujen ohjaamisessa ja auttavat opettajia kehittymään tässä työssä entisestään. HOKS-valmentajat tukevat lisäksi opettajien työtä. 

Tiedolla johtamisen prosessien ja rakenteiden kehittäminen ovat tällä hetkellä laatutyössämme tärkeä osa-alue yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. Otamme vuoden 2024 alusta käyttöön opettajan työpöydän, jonka avulla vastuuopettajien on nopeampaa ja helpompaa seurata omien opiskelijoidensa opintojen tilannetta.

Arvioimme omia prosessejamme säännöllisesti yhdessä henkilöstön kanssa ja prosessien laatuvastaavat tekevät myös tarkempia itsearviointeja. Opiskelijat osallistuvat pedagogiikan ja opiskelijan prosessin arviointiin. Työelämäfoorumit ovat syksyn 2023 aikana arvioineet yhteistyömme kriittisiä pisteitä ja niiden pohjalta olemme tehneet kehittämistoimia.

Tavoitteemme on, että opiskelijamme kasvavat ja kehittyvät alansa ammattilaisiksi opiskellessaan meillä ammatin tai syventäessään osaamistaan. Panostamme yhteisöllisyyteen ja mm. tiimioppimisen keinoin vahvistamme opiskelijoiden aktiivista osallistumista oppilaitostoimintaan. Kannustamme aktiivisesti opiskelijoitamme myös jatko-opintoihin.

Lisätietoja

Katja Virta
Laatupäällikkö Järvenpää Katja.Virta@step.fi +358 443590012