Opiskelun pelisääntöjä

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet ja opetukseen osallistuminen

Opiskelijana sinulla on oikeus

 • turvalliseen opiskeluympäristöön
 • saada HOKS:n tai HOPS:n mukaista opetusta ja opinto-ohjausta
 • maksuttomaan opetukseen ammatillisissa perustutkinnoissa, oppisopimuskoulutuksessa ja tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA) ja aikuisten perusopetuksessa (AIPE).
 • yhteen maksuttomaan ateriaan koulupäivinä ammatillisessa peruskoulutuksessa (ei oppisopimus) ja valmentavassa koulutuksessa
 • tulla kuulluksi sinua koskevissa asioissa ennen sinua koskevien päätösten tekemistä
 • osallistua STEP-koulutuksen kehittämiseen (mm. opiskelijapalautteeseen vastaamisen ja opiskelijakunnan kautta)

Opiskelijana sinun velvollisuutesi on

 • osallistua HOKSissa tai HOPSissa sovittuun opetukseen ja osaamisen hankkimiseen eri oppimisympäristöissä
 • osallistua opintojesi suunnitteluun ja suorittaa sovitut opintoihisi liittyvät tehtävät
 • olla aloitteellinen HOKSin tai HOPSin päivittämisessä, mikäli opinnot eivät etene sovitusti
 • ilmoittaa sairaus- ja muista poissaoloista mahdollisimman nopeasti vastuuopettajalle
 • pitää salassa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana tietoon tulleet asiat (salassapitovelvollisuus)
 • käyttäytyä asiallisesti
 • noudattaa STEP-koulutuksen järjestyssääntöjä
 • korvata aiheuttamasi vahinko (vahingonkorvauslaki).

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Tekstitettynä video

Uskonnon harjoittaminen oppilaitoksessa

STEP-koulutuksessa on noussut esille kysymys opiskelijoiden mahdollisuuksista uskonnon harjoittamiseen (rukoiluun) koulupäivän aikana. Opetushallituksen linja rukoilun suhteen on, että kouluilla saa rukoilla, mutta rukoilu ei saa aiheuttaa häiriöitä oppilaitostyöskentelyyn.

STEP-koulutuksen johtoryhmä on linjannut kokouksessaan 16.2.2023, että uskonnon harjoittaminen voi tapahtua oppilaitoksessa tauoilla ja mahdollisuuksien mukaan kampuksilla osoitetaan käyttöön rauhallinen tila (esim. taukojen aikana tyhjä luokkahuone), jossa voi hiljentyä.

Huumausainetestaus

Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön työtehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä ja että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Määräyksen huumausainetestiin opiskelijalle antaa kampusalueesi aluejohtaja. Opiskelija saa ohjeet aikatauluineen todistuksen hankkimista varten. Koulutuksen järjestäjä vastaa todistuksen hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen

STEP-koulutuksessa  kasvatus- ja ohjausalan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-, ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijan (ns. SORA-tutkinnot) opiskeluoikeus voidaan opintojen aikana peruuttaa ja myös palauttaa terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien syiden vuoksi. Tavoitteena on parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä liikenteen turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä.

Näihin tutkintoihin hakeutuville tiedotetaan em. asioista ennen opintojen aloittamista ja tutkintojen opiskelijoille määräyksistä kerrotaan tarkemmin. Tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista (Opetushallitus) kerrotaan STEP-koulutuksen www-sivuilla.

Opintojen keskeyttäminen

Sinulla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää opiskeluoikeutesi siksi ajaksi,

 • kun olet suorittamassa asevelvollisuutta, vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalvelusta (ei koske oppivelvollisuusikäistä)
 • ajalle, jolla saat sairauspäivärahaa, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa
 • oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi
 • vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana
 • oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi
 • väliaikainen keskeytys voidaan myöntää myös muusta HOKSin tai HOPSin laatimisen yhteydessä sovituista syistä.

Keskustele etukäteen tilanteestasi vastuuopettajan, opinto-ohjaajan tai kuraattorin kanssa ennen lopullista päätöstäsi.

Oppivelvollisuuden keskeyttämistä koskeva päätös tehdään aina oppivelvollisen tai hänen huoltajansa/ laillisen edustajansa hakemuksesta.

Keskeyttämisestä päättää koulutuspäällikkö.

Sinun tulee ilmoittaa opiskelusi keskeyttämisestä Wilman Hakemukset ja päätökset -kohdasta löytyvällä Hakemus opiskelun keskeyttäminen -lomakkeella. Täytä lomake ja välitä se vastuuopettajallesi. Määrittele lomakkeeseen sekä keskeytyksen aloituspäivä ja arvioitu lopetuspäivä. Keskeytyksen yhteydessä on hyvä suunnitella alustavasti, millaisia opintoja keskeytyksen jälkeen suoritat. Myönnetyn keskeytyksen päätyttyä sinun tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan sopiaksesi opintojesi jatkosta. Jos siinä vaiheessa ilmenee tarve jatkaa keskeytystä, teethän uuden keskeytysanomuksen!

Opintotoimisto lähettää sinulle pyynnöstäsi otteen opintosuoritusrekisteristä, johon on merkitty suorittamasi opinnot arvosanoineen ja mahdolliset tutkinnonosasuoritukset.

Oppilaitoksesta eroaminen

Sinun tulee ilmoittaa eroamisestasi kirjallisesti Wilmasta löytyvällä Eroilmoitus-lomakkeella. Täytä lomake ja palauta se kampuksesi opintotoimistoon. Sinut katsotaan eronneeksi siitä päivästä lukien, kun ilmoitus on saapunut oppilaitokseen. Opintotoimisto lähettää sinulle todistuksen suoritetuista tutkinnon osista ja otteen opintosuoritusrekisteristä, josta ilmenevät tutkinnon osaa pienemmät suoritukset.

Opiskelijan eronneeksi katsominen

Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua HOKS/HOPS mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä tai hän ei ole suorittanut valmentavaa koulutusta säädetyssä ajassa.

Oppivelvollinen katsotaan eronneeksi viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun hän on viimeisen kerran osallistunut henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen taikka näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen.

Koulutuspäällikkö tekee asiassa päätöksen, jossa opiskelija katsotaan eronneeksi.

Oppivelvollisuusikäisen opiskelijan kohdalla oppilaitoksella on velvollisuus ilmoittaa opiskelijan eroamisesta asuinkunnan viranomaiselle.

Etsivä nuorisotyö

Nuorisolaki edellyttää yhteistyön tekemistä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Oppilaitoksen velvollisuus on ilmoittaa eronneen tai keskeyttämisuhan alla olevan opiskelijan (alle 29 v) tiedot nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle.

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

STEP-koulutus, järjestyssäännöt