Erityinen tuki

Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan omiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä, juuri sinulle räätälöityjä opetus- ja opiskelujärjestelyjä.  Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että pystyt saavuttamaan tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen.

Sinulla on oikeus erityiseen tukeen, jos oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitset pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.

Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijalle annettavasta erityisestä tuesta ja osaamisen arvioinnin mukauttamisesta ja ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamisesta. Sinua, opiskelijana ja huoltajaasi tai laillista edustajaasi kuullaan ennen päätösten tekemistä.

Miten käytännössä toteutetaan?

Erityisen tuen tarpeiden mukaiset järjestelyt suunnitellaan osana HOKSia (HOKS = henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma).  Alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai laillisella edustajalla on mahdollisuus osallistua HOKSin laadintaan ja päivittämiseen. HOKSia laadittaessa suunnitellaan ne tukitoimet, joita sinulle voidaan järjestää opiskelun tueksi.

Erityisopettajan kanssa voit keskustella oppimiseen ja opiskeluun liittyvistä pulmista ja saada tukea opintojen eteenpäin viemiseksi. Erityisopettaja kartoittaa opiskeluvalmiuksia (mm. lukitestaus) ja tukee opiskeluusi liittyvissä ongelmissa esim. lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksissa. Hän pyrkii löytämään jokaiselle opiskelijalle sopivat tukitoimet yhdessä opiskelijan itsensä, opiskelijahuollon toimijoiden ja muun opettajakunnan kanssa.

Ota rohkeasti yhteyttä erityisopettajaan, jos sinua mietityttää oppimiseen tai erilaisiin oppimisvaikeuksiin liittyvät asiat. Erityisopettajat suunnittelevat mielellään kanssasi erilaisia tuen toteutuksia, joiden avulla voit saavuttaa opintoihin liittyvät tavoitteesi.

Yhteystiedot

Erityisopettajien yhteystiedot

Kampuksilla toimivat tutkintokohtaiset erityisopetusvastaavat eli ervat. Ervan tehtäviin kuuluu tukea ja ohjata tuen tarpeessa olevia opiskelijoita yhteistyössä erityisopettajien ja muun opetushenkilöstön kanssa.