Tietoa ammatilliseen koulutukseen hakeutuville

1. Tutkintojen ja valmentavien koulutusten suorittamismahdollisuudet ja muu järjestettävä koulutus

STEP-koulutuksessa järjestetään ammatillisia tutkintoja, tutkinnon osia ja tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta kysyntä- ja asiakaslähtöisesti. Tutkintoon tai tutkinnon osaan johtava koulutus toteutetaan joko koulutussopimukseen tai oppisopimukseen perustuvassa koulutuksessa. Osaamista voidaan hankkia myös muulla tavoin henkilökohtaisen osaamissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Valtakunnallisen yhteishaun (opintopolku.fi) kautta hakeutuvien koulutukset alkavat elokuussa kaikilla STEP-koulutuksen kampuksilla. Jatkuvan haun koulutukset ja sähköiset hakulomakkeet löytyvät hakutoimintoa käyttäen koulutushausta. Osa koulutuksista suunnitellaan ja toteutetaan työelämäkumppaneiden kanssa, jolloin hakeutumisesta sovitaan tarvittaessa erikseen. Koulutusryhmien aloitusajat tiedotetaan oppilaitoksen www-sivuilla. Koulutuksiin voi hakeutua ja ne voi aloittaa yksilöllisen aikataulun mukaisesti.

STEP-koulutuksella on järjestämisluvat seuraaviin ammatillisiin tutkintoihin ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen 1.1.2020 alkaen:

Valmentava koulutus

Ammatilliset tutkinnot

Perustutkinnot:

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot:

Tutkinnoista ja tutkintojen perusteista lisätietoja mm. 

Koulutuksia toteutetaan sekä koulutussopimukseen että oppisopimukseen perustuvina koulutuksina tai näiden yhdistelminä. Oppisopimuskoulutus edellyttää sellaista alan työpaikkaa, joka haluaa tehdä oppisopimuksen ja vähintään määräaikaisen työsopimuksen. Oppisopimuksen kesto voidaan sopia työnantajan ja opiskelijan haluamalla tavalla.

Koulutuksia toteutetaan STEP-koulutuksen eri kampuksilla Järvenpäässä, Kaustisella, Lapualla, Pieksämäellä, Ruokolahdella ja Uudessakaarlepyyssä. Lisäksi koulutuksia toteutetaan toimipaikoissa Helsingissä, Kuopiossa ja Porissa. Toimimme lisäksi useilla muilla paikkakunnilla esim. Tampereella ja Mikkelissä.

2. Opiskelijoiden hakumenettely

Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan pääsääntöisesti jatkuvien hakujen yhteydessä. Yhteishaku on perusopetuksen tai valmentavien koulutusten päättäneiden sekä ilman toisen asteen tutkintoa olevien hakijoiden päähakeutumisväylänä.

Jatkuvassa haussa voi hakeutua suoraan STEP-koulutuksen koulutushaun kautta joustavasti ympäri vuoden. Yhteishaku tapahtuu Opintopolun kautta www.opintopolku.fi opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain päättämän aikataulun mukaan.

2.1 Opiskelijoiden valintaperusteet

Yhteishaussa hakevien valintaperusteista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön valintaperusteasetuksella.

Perusopetuksen oppimäärän suorittaneelle hakijalle annetaan pisteitä

 • suoritetuista perusopetuksen opinnoista
 • suoritetuista tutkintoon valmentavista opinnoista (TUVA) tai opistovuoden opinnoista
 • yleisestä koulumenestyksestä
 • mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta
 • painotettavista arvosanoista sekä
 • ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.

Opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei osallistu pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen, mikäli sellainen järjestetään. Pääsy- tai soveltuvuuskoe voi olla karsiva.

Harkinnanvaraisessa haussa koulutuksen järjestäjä voi opiskelijaan liittyvien henkilökohtaisten syiden perusteella ottaa enintään 30 % kuhunkin hakukohteeseen otettavista opiskelijoista opiskelijan saamasta valintapistemäärästä riippumatta. Tällaisia opiskelijan henkilöön liittyviä syitä ovat oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet sekä tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Jatkuvassa haussa koulutuksen järjestäjät päättävät hakuajoista ja muista hakemiseen liittyvistä menettelyistä, valintaperusteista sekä mahdollisista pääsy- tai soveltuvuuskokeista.

STEP-koulutuksessa noudatetaan seuraavia valintaperusteita:

 • pohjakoulutus, korkein suoritettu tutkinto
 • työkokemus (erityisesti alaan liittyvä työkokemus, jos sitä on)
 • haettavaan koulutusalaan liittyvä harrastus, vapaaehtois- tai järjestötoiminta, luottamustoimet
 • soveltuvuuden arviointi: haastattelu ja kirjallinen tehtävä, johon ei voi etukäteen valmistautua
 • koulutustarve
 • riittävä suomen kielen taito.

Mikäli hakija ei tule valituksi, niin hänelle on saatavilla opinto-ohjauspalveluja jatkosuunnitelmien laatimiseksi.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, selvitetään hakijan riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen. Tarvittaessa kielitaito arvioidaan oppilaitoksen omalla maksuttomalla kielikokeella. Opetuksen ja ohjauksen tukena voidaan käyttää myös muita kieliä, mutta tutkinto (näyttö) tulee tehdä suomen kielellä.

2.2 Terveydentilavaatimukset (SORA)

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä asia ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Lisätietoja terveydentilavaatimuksista.

3. Tutkintokoulutuksen ja valmentavan koulutuksen opiskelijan yksilölliset valinnan mahdollisuudet

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan mm.

 • osaamisen tunnistamiset ja tunnustamiset
 • osaamisen hankkimisen ja osoittamisen suunnitelmat
 • ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot
 • opiskelijalle mahdollisesti tarjottava erityinen tuki
 • tarvittaessa järjestettävät opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot.

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadintaan ja päivittämiseen osallistuvat yhdessä opiskelijan kanssa vastuuopettaja ja tarvittaessa muu koulutuksen järjestäjän edustaja.

Edellä mainittujen lisäksi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadintaan ja päivittämiseen osallistuvat

 • Työnantaja tai muun työpaikan edustaja, kun oppisopimuskoulutus, koulutussopimus tai osaaminen osoitetaan työpaikalla.
 • Työ- ja elinkeinoviranomaisen edustaja voi olla mukana laadinnassa, mikäli työvoimakoulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankkimista.
 • Alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai laillisella edustajalla on mahdollisuus osallistua suunnitelman laadintaan ja päivittämiseen.

Opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjataan, miten opiskelija hankkii puuttuvan tarvittavan osaamisen. Osaamista voidaan hankkia työelämässä, oppilaitoksen opetustarjontaan osallistumalla, verkkokursseilla, etäopintoina, harrastuksissa tai luottamustehtävissä sekä itsenäisesti opiskellen. Opintojen kesto ja puuttuvan osaamisen hankinta suunnitellaan aina yksilöllisesti. Oppimisympäristö valitaan siten, että se mahdollistaa tutkinnon ja tutkinnon osassa vaaditun osaamisen hankkimisen. Myös opiskelijan mahdollinen oma alan työpaikka voidaan huomioida.

Oppilaitoksen tarjoama opetus on STEP-koulutuksen Wilman opetustarjottimella. Opetustarjottimelta opiskelija voi valita itselleen vastuuopettajan tai opinto-ohjaajan ohjauksella sopivan ryhmän, yksilöllisen polun ja osaamisen hankkimisen ajankohdat.

STEP-koulutus tarjoaa myös verkkokursseja, jolloin opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. STEP-koulutuksella on käytössä Pinja-oppimisalusta. Erilaiset toteutettavat hankkeet ja projektit tarjoavat opiskelijoille myös mahdollisuuden hankkia puuttuvaa osaamista. Opetustarjottimella oleva opetus mahdollistaa yksilölliset oppimispolut. Opetustarjottimella on kestoltaan ja sisällöltään erilaisia kursseja ja erilaisia toteutustapoja. Näihin osallistuminen sovitaan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS) laadittaessa.

4. Tutkinnon osien ja valmentavan koulutuksen osien järjestäminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien, työelämän, nuorten työpajojen tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa

Tutkinto tai tutkinnon osia voidaan suorittaa sekä opiskelijan että työelämän tarpeiden mukaan. Opiskelijoiden yksilölliset polut mahdollistavat joustavan tavan opiskella. Tällöin voidaan huomioida myös työpaikkakohtaiset toiveet, esim. opiskelijalle ja työpaikalle sopivat erilaiset tavat hankkia puuttuvaa osaamista.

Opiskelijalle voidaan myös hankkia toisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän valikosta tutkinto tai tutkinnon osa, mikäli STEP-koulutuksella ei ole tarjota kyseistä tutkinnon osaa tai tutkintoa. STEP-koulutus tekee yhteistyötä myös lukioiden kanssa. Näin mahdollistuvat sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen tutkinnon suorittaminen.

Ilman koulututusta olevien, työttömien tai alanvaihtajien osalta teemme yhteistyötä TE-keskusten, ohjaamojen ja alueiden kuntien sekä kaupunkien kanssa. Ohjaamojen kanssa tarjotaan tietoa, tukea ja yksilöllistä ohjausta mm. koulutus-, harrastus- ja työllistymisasioissa alle 30-vuotiaille. Yhteistyökumppaneita ovat myös Kela, kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut, etsivä nuorisotyö, Verso-toiminta sekä maahanmuuttajien kotouttamispalvelut.

STEP-koulutus tekee yhteistyötä myös eri järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyö on koulutusta, koulutuksen tarjoamista, työssäoppimisen toteuttamista, erilaisia projekteja sekä hankeyhteistyötä.

5. Opetus, opinto-ohjaus sekä muu tarjolla oleva ohjaus ja tuki, mukaan lukien opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot ja erityinen tuki

STEP-koulutuksen opiskelijat opiskelevat ns. kotiryhmissä, joille on nimetty vastuuopettaja ja määritetty ryhmäkoodi. Vastuuopettaja toimii oppimisen ja osaamisen hankkimisen ohjaajana koko opintopolun ajan. Kotiryhmä kokoontuu säännöllisesti vastuuopettajan ohjauskeskusteluihin ja opintojen etenemisen arvioimiseen sekä yksilöllisten polkujen toteutumisen arviointiin. Vastuuopettajan ohjaus on ryhmämuotoista ja osin yksilöllistä.

Vastuuopettaja laatii opiskelijoiden kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), miltä pohjalta opiskelijan opintopolku rakentuu. Opiskelija osallistuu HOKS:issa sovittuihin opintoihin ja osaamisen hankkimiseen.

Opetuksiin osallistuvat kaikki ne opiskelijat, jotka tarvitsevat ko. osaamisen hankkimista kyseisellä aikataululla. Opetus toteutetaan joko oppilaitoksessa, etäopiskeluna, itsenäisenä työskentelynä, verkkokursseina tai työpaikalle suunnitellussa kokonaisuudessa.

STEP-koulutuksen opiskelijoille on tarjolla opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen palveluja.

5.1 Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus on koko koulutuksen ajan kestävä prosessi, jossa opiskelija saa tarvitsemaansa tukea, ohjausta ja kannustusta opiskelun eri vaiheissa. Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen sen aloitusta ja sen aikana. Hän sitoutuu ja orientoituu opiskeluun, osaa suunnitella opiskeluaan ja tehdä tarkoituksenmukaisia valintoja, kehittyy oppimisen taidoissa ja saa tukea persoonallisessa ja ammatillisessa kasvussaan. Ohjauksen tehtävä on myös tukea opiskelijaa hänen opiskelunaikaisessa elämäntilanteessaan, edistää opiskelijan vastuullisuutta opiskelussa ja vähentää siten keskeyttämistä ja syrjäytymistä. Tavoitteena on myös tukea valmistuvaa opiskelijaa siirtymisessä työelämään tai jatkokoulutukseen.

STEP-koulutuksen opinto-ohjauksen sisällöt ja tavoitteet on kuvattu prosessikaaviossa ja kustakin ohjauksen vaiheesta on tehty kuvaus, jossa määritellään mm. vastuut, ohjeet ja menetelmät.

Kaikilla kampuksilla on nimetyt opinto-ohjaajat. Opinto-ohjaukseen kuuluu sekä henkilökohtaista että ryhmässä annettavaa ohjausta. Ohjausta annetaan kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan. STEP-koulutuksen opinto-ohjaus painottuu opiskelijan henkilökohtaiseen tukemiseen ja ohjaukseen yhteistyössä opiskeluhuollon, erityisopettajien, ryhmän vastuuopettajan ja muiden kouluttajien kanssa. Opiskelijan huoltajiin ollaan aina tarvittaessa yhteydessä.

5.2 Erityinen tuki / erityisopetus

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä.

Opiskelijan HOKS:iin (henkilökohtaiseen osaamisen kehittämisen suunnitelmaan) kirjataan erityisen tuen tarve ja tukitoimet. Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen arviointia voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi. Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa vain siinä määrin kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä.

Erityisopettajan kanssa voi keskustella oppimiseen ja opiskeluun liittyvistä pulmista ja saada tukea opintojen etenemisessä. Erityisopettaja kartoittaa opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia (mm. lukitestaus) ja tukee opiskeluun liittyvissä ongelmissa, esim. lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksissa. Hän pyrkii löytämään jokaiselle opiskelijalle sopivat tukitoimet yhdessä opiskelijan itsensä, opiskeluhuollon toimijoiden ja muun opettajakunnan kanssa.

Oppilaitoksessamme toimii perustutkinnoissa, ammattitutkinnoissa ja ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa tutkintokohtaiset erityisopetusvastaavat eli ervat. Ervan tehtäviin kuuluu tukea ja ohjata tuen tarpeessa olevia opiskelijoita yhteistyössä erityisopettajien ja muun opetushenkilöstön kanssa.

5.3 Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa olevan opiskelijan ja valmentavassa koulutuksessa olevan opiskelijan oikeudesta opiskeluhuoltoon ja opiskeluhuollon palveluihin säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Opiskeluhuoltoon sisältyvät STEP-koulutuksen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opiskeluhuollon tavoitteena on

 • edistää opiskelijoiden oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä
 • edistää oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista
 • luoda turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö
 • edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja viihtyisyyttä
 • säilyttää oppilaitosyhteisön toimintakyky fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta ja hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa
 • ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä.

Opiskelijahyvinvointiprosessissa on kuvattu STEP-koulutuksen opiskeluhuollon toimintamallit, vastuut ja käytännöt. STEP-koulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelmassa on kuvattu opiskeluhuollon kokonaisuus, tarjottavat palvelut ja käytännöt. Oppilaitoksessa on laadittu opiskeluhuollon ohjauspolku, päihdeohjelma sekä suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

6. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 105 §:ssä tarkoitetut opiskelijoilta perittävät maksut

Ammatillinen koulutus on pääsääntöisesti opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen järjestäjä voi periä maksuja opiskelijoilta ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittamisesta enintään 25 % koulutuksen järjestämisen keskimääräisistä kustannuksista. Maksuja voi ammatillisen koulutuksen ko. lain mukaan periä myös arvosanojen korottamisesta.

Kirkkopalvelut ry/STEP-koulutus on päättänyt periä opiskelijoilta:

 • ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista koulutusmaksua 90–500 € tutkinto johtuen tutkinnoista ja niiden toteutuksista johtuvista eroista. Maksu voidaan suorittaa 1-2 erässä. Maksu tai sen 1. erä suoritetaan kuukauden kuluessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisen jälkeen ja mahdollinen 2. erä viimeiseen näyttöön ilmoittautumiseen mennessä. Myös henkilöstökoulutuksesta koulutuksenjärjestäjä voi periä maksua.
 • mikäli opiskelija haluaa korottaa todistuksessa olevaa arvosanaa, siitä peritään maksua 130 €/tutkinnon osa. Maksu suoritetaan ennen todistuksen kirjoittamista.

Lisätietoja

Tiina Parkkinen
Koulutusjohtaja (ammattiopisto, suomenkieliset palvelut) Pieksämäki Tiina.Parkkinen@step.fi +358 407278777
Helena Ahonen
Rehtori Helena.Ahonen@step.fi +358 405370999