Terveydentilavaatimukset

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Valtioneuvoston asetuksessa (673/2017, 20 §) määrätään tutkinnot, joihin opiskelijavalinnan yhteydessä sovelletaan terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Näissä tutkinnoissa opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin silloin, kun opintoihin sisältyy esim. alaikäisten turvallisuutta ja potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia. Tarvittaessa opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa koulutuksen järjestäjälle terveydentilaansa koskevat tiedot ennen valintapäätöstä.

Alla on esitelty STEP-ammattiopiston tutkintojen terveydentilavaatimukset.

Ammatilliset tutkinnot:

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (OPH-2632-2017)
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (OPH-3837-2022
Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto (OPH-1398-2018)

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81§:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja  jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Ammatilliset tutkinnot:

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (OPH-2629-2018) 
Hieronnan ammattitutkinto  (OPH-1934-2018)  
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto (OPH-138-2018
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto (OPH-138-2018
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto (OPH-2665-2017
Kuntoutus,- tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto (OPH-492-2018)  
Vanhustyön erikoisammattitutkinto (OPH-240-2017)

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla hankittavaan osaamisen hankkimiseen jos opetushallituksen määräyksessä (OPH-5-2018) määritellyissä tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla mm.

  • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.
Sora-lainsäädäntö, rikostaustaote/terveydentilavaatimukset

Se antaa koulutuksen järjestäjälle mahdollisuuden peruuttaa opiskelijan opiskeluoikeus, kun koulutuksen sisältöön liittyy esim. alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Lähes kaikki tutkintomme ovat ns. SORA-aloja, joissa rikostaustaote kysytään ennen ensimmäistä työssäoppimista. Vakavat rikokset (lapseen kohdistuvat rikokset, seksuaalirikokset, väkivaltarikokset, vapauteen kohdistuvat rikokset, huumausainerikokset) saattavat olla esteitä hakeutua tai työllistyä varsinkin aloille, joissa ollaan tekemisissä lasten, nuorten, vanhusten, vammaisten jne. kanssa.

SORA-tutkinnoissa opiskelijaksi ei voida ottaa hakijaa, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa tai työpaikalla. Tarvittaessa oppilaitos voi pyytää lääkärintodistuksen ennen valintapäätöksen tekemistä.