Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevän työn kehittämisen myötä tukea ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden sekä vapaan sivistystyön oppivelvollisuusikäisten Opistovuosi-koulutuksen opiskelijoiden
oppimista, terveyttä, hyvinvointia, vuorovaikutusta, osallisuutta ja turvallisuutta.

  1. Opiskeluhuollon resurssien vahvistaminen opetusryhmien mielenterveyden tukemisessa.
  2. Ennaltaehkäisevien toimintamallien kehittäminen opiskelijoiden mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen
  3. Opetus- ja ohjaushenkilöstön mielenterveysosaamisen vahvistaminen

Toimenpiteet

STEP-koulutuksen opiskeluhuollon tiimiin palkataan mielenterveys- ja hyvinvointiosaamista omaava henkilö vahvistamaan tiimin ennaltaehkäisevän työn tekemistä.
Palkattavan henkilön työresursseja suunnataan matalan kynnyksen kohtaamistyöhön opetusryhmien
tueksi. Tuen yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen saavutettavuuden varmistamiseksi ajanvarauksessa käytetään Bookings-ajanvaraus -järjestelmää ja tuki voidaan toteuttaa etäyhteyksiä hyödyntäen.

Käynnistetään vertaistutortoimintaa mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen Järvenpään kampuksella.
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita koulutetaan hyvinvointitutoreiksi. Hyvinvointitutortoiminta mallitetaan ja opinnollistetaan sekä laajennetaan kaikille kampuksille.


Selvitetään erialaisia digitaalisia opiskelijoiden mielenterveyden tuki- ja hyvinvointipalveluja, joita
käyttöönottamalla voitaisiin tukea opiskelijoiden hyvinvointia.

Lisätään opiskelijarajapinnassa työskentelevien ohjaajien ja opettajien osaamista tunnistaa opiskelijoiden
mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyviä haasteita ja tukea arjen tilanteissa opiskelijoiden hyvinvointia. Hankitaan tarvittavaa täydennyskoulutusta.

Tulokset

Opetusryhmissä esille nousseiden mielen hyvinvointiin liittyvien asioiden käsittelyyn on saatu resurssien lisäämisen myötä enemmän tukea. Hankkeessa on kehitetty ja käyttöönotettu hyvinvointitutortoimintaa opiskelijoiden mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Lisäksi on selvitetty digitaalisten palvelujen käyttöönottoa osana opiskelijoiden hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemista. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen opiskelijoiden mielenterveysongelmien tunnistamisessa ja tukemisessa on täydennyskoulutuksen myötä parantunut.

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja

Kirsti Panula
Opiskelijapalvelupäällikkö Lapua Kirsti.Panula@step.fi +358 447604244