Perusteista poluille – taidolla jatkoon

Hankeaika

1.1.2021-30.6.2022

Tavoitteet

Perusteita poluille, taidolla jatkoon -hanke kuuluu Oikeus osata -kokonaisuuteen ja siinä on painopisteenä opiskelijoiden perustaitojen ja jatko-opiskeluvalmiuksien vahvistaminen. Hankkeen tavoitteissa on kolme painopistettä:

  1. Tavoitteena on luoda konkreettiset työkalut siihen, miten edistetään ammatinvalintaa, helpotetaan siirtymävaihetta ja vahvistetaan perustaitoja.
  2. Tavoitteena on kehitellä pedagogiset menetelmät siihen, että jokainen opiskelija selviytyy tutkinnon pakollisista osista.
  3. Tavoitteena on luoda selkeä polku ja askelmat toiselta asteelta jatko-opintoihin.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet jaetaan kahteen osaan: perustaitojen vahvistamiseen ja jatko-opintopolun kehittämiseen.

Kehittämistyö pohjautuu aiempien toteutuneiden hankkeiden materiaaliin sekä hyväksi todettuihin oppilaitoksen käytänteisiin. Ensimmäisenä vaiheena on kehittää toimintamalli, jolla tunnistamme opiskelijoiden tuen tarpeen perustaidoissa. Toisessa vaiheessa hyödynnetään jo olemassa olevia toimintatapojamme (mm. YTO-pajat ja opintoklubitoiminta) ja kehitetään uusia toimintatapoja.

Jatko-opintovalmiuksien kehittämistyön tarkoituksena on tuoda näkyvämmin esille jatko-opintomahdollisuudet ammatillisen koulutuksen jälkeen. Korkeakoulupolulle kehitetään jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja. Näissä otetaan huomioon mm. valinnaisten YTO:jen kehittäminen sisällöllisesti ja verkko-YTO:jen suorittamisessa aiempaa parempi tuki ja ohjaus.

Tulokset

Toimivat, systemaattiset, koko organisaation käytössä olevat tunnistamismenetelmät, joilla löydetään kohderyhmään kuuluvat opiskelijat.

Tunnistamisen jälkeen oppilaitoksella on käytössään perustaitojen vahvistamisen menetelmät ja opinnot. Tällöin opiskelijoiden perustaitojen vahvistuvat.

Jatko-opintoihin tukevan hanketyön tavoitteena on selkeä korkeakoulupolku jatko-opintoihin haluaville. Opiskelijoiden jatko-opintovalmiudet kohenevat tukevien opintojen myötä.

Rahoittaja

Opetushallitus (OPH)

Lisätietoja

Granvik Noora, hankekoordinaattori
noora.granvik@step.fi
p. 040 595 0347