Uusi alku – jatkuvan oppimisen kehittämisenhanke

Hankeaika

1.1.2021-31.7.2023

Kohderyhmä

 • Vailla tai vähäistä koulutusta omaava
 • Koulutuksellisesti aliedustetut ryhmät
 • Yli 55-vuotiaat
 • Miehet sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla
 • Työttömät, lomautetut, työttömyysuhan alla olevat
 • Täydennys- tai muutoskoulutusta tarvitsevat työlliset; osaamisen uudistaminen, työssäjaksaminen
 • Osatutkinnon suorittajat

Tavoitteet

 • Jatkuvan oppimisen kehittäminen
 • Työ- ja elinkeinoelämän uudistaminen
 • Yhteiskunnan ja talouden haasteisiin vastaaminen
 • Murroksesta syntyviin osaamisen haasteisiin vastaaminen
 • Lisäksi tavoitteena on lisätä aliedustettujen ryhmien osallistumista koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen
 • Tukea kyseisten henkilöiden työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia ja opiskelumotivaatiota sekä parantaa työmarkkina-asemaa
 • Kohderyhmän opiskelijamäärä on vähintään 500 opiskelijaa
 • Ammatillinen ja yleissivistävä koulutus, tutkinnot, osatutkinnot

Toimenpiteet

 • Tiedonkeruu ja analysointi
  • Työllisten ja työttömien määrät, alueellinen jakauma
  • Ikäjakaumat, vailla toisen asteen tutkintoa olevat, yli 55 -vuotiaat ja heidän määrät nykyisissä opiskelijoissa
  • Ammattibarometri
  • Työelämässä toimivien täydennyskoulututarpeet
  • Laaditaan kooste taustatiedoista ja selvityksistä
  • Tehdään johtopäätökset ja toimenpiteet aineiston pohjalta.
 • Hakeva toiminta: Ohjaamot, vapaaehtoistyön keskukset, työttömien yhdistykset, työpaikat, maahanmuuttajien toimintakeskukset, eläkeläisjärjestöt, sote- ja kasvatuksen työpaikat, muut työpaikat, kahvilat, nuorisotilat, kauppakeskukset, messut, tapahtumat
 • Muut toimenpiteet: Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan mm määrällisten tavoitteiden saavuttamista, kohderyhmään kuuluville opiskelijaksi valituille tehdään 1. kysely / haastattelu opiskelujen alkuvaiheessa. 2. kysely opintojen päättövaiheessa. Kooste ja johtopäätökset.

Suunnittelu

 • Toimintasuunnitelman etenemisen seuranta
 • Yhteydenotot
 • Verkostoihin liittymiset
 • Yhteistyöneuvottelut.

Verkostot ja yhteistyökumppanit

 • Maakuntien ELY-keskukset ja heidän koordinaattorinsa
 • Alueiden muiden koulutuksen järjestäjien jatkuvan oppimisen hankkeet
 • Työvoimahallinto
 • Aikuissosiaalityö
 • Ohjaamot, nuorten työpajat
 • Eläkeyhtiöt
 • Sekä STEP-koulutuksen omien koulutusalojen työyhteisökumppanit.

Tulokset

 • Vaikuttavuusarviointi ja palaute
  • Miten määrälliset tavoitteet ovat toteutuneet? Miten kohderyhmään kuuluvat ovat sijoittuneet koulutuksen jälkeen: työllistymisprosentti, jatko-opintoihin hakeutumisprosentti, opiskelijapalaute
 • Kohderyhmän huomioiminen toiminnassa vakiintunut

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

OKM päätös 296/ 522/2020

OKM:n avustus 100 000 € v. 2021-2023, omarahoitusosuus 10 %

Lisätietoja

Lohimäki Terhi, projektipäällikkö
terhi.lohimaki@step.fi
p. 040 131 9286

Lehtiniemi Soili, koulutusjohtaja,
strateginen kehittäminen ja ennakointi
soili.lehtiniemi@step.fi
p. 040 748 1223

Projektiryhmä: Mirkka Aivelo, Soili Lehtiniemi (pj) , Veka Ohtamaa, Pilvi Peltola, Esa Ukkola, Marko Väisänen

Lue lisää

Jatkuva oppiminen – Opetus- ja kulttuuriministeriö https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen

Osaaminen turvaa tulevaisuuden: Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen linjaukset – Valtio (valtioneuvosto.fi) https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162614

Osaamisen aika – Sitra https://www.sitra.fi/aiheet/osaamisen-aika/

Elinikäinen oppiminen Suomessa 2019-kysely (Sitra) https://www.sitra.fi/julkaisut/elinikainen-oppiminen-suomessa-kysely/

Jatkuva oppiminen -Ely (Ely-keskus) https://www.ely-keskus.fi/jatkuva-oppiminen

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus OKM (minedu.fi) https://minedu.fi/jatkuvan-oppimisen-ja-tyollisyyden-palvelukeskus

Työelämä muuttuu – miten koulutus vastaa? Osaamisen ennakointifoorumi julkisti ehdotuksensa (Opetushallitus oph.fi) https://www.oph.fi/fi/uutiset/2019/tyoelama-muuttuu-miten-koulutus-vastaa-osaamisen-ennakointifoorumi-julkisti

Liki 31 miljoonaa jatkuvaan oppimiseen vauhdittamaan työllisyyttä, tasa-arvoa ja osaavan työvoiman saatavuutta (Valtioneuvosto.fi) https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/liki-31-miljoonaa-jatkuvaan-oppimiseen-vauhdittamaan-tyollisyytta-tasa-arvoa-ja-osaavan-tyovoiman-saatavuutta

Jatkuvaan oppimiseen myönnetyt avustukset (minedu.fi) https://minedu.fi/documents/1410845/22835049/Jatkuvaan+oppimiseen+my%C3%B6nnetyt+avustukset+2021.pdf/2a8f15d1-d29e-0435-3e88-81db613bfaba/Jatkuvaan+oppimiseen+my%C3%B6nnetyt+avustukset+2021.pdf?t=1613554232922

Elinikäinen oppiminen, käsitteet (Tilastokeskus Stat.fi) https://www.stat.fi/meta/kas/elinikai_oppim.html

Hankkeen toteuttajat

STEP-koulutuksen oppilaitosjohto, projektipäällikkö, opinto-ohjaajat, ammatilliset ohjaajat ja opettajat