Uusi alku – jatkuvan oppimisen kehittämisenhanke

Hankeaika

1.1.2021-31.7.2023

Kohderyhmä

 • Vailla tai vähäistä koulutusta omaava
 • Koulutuksellisesti aliedustetut ryhmät
 • Yli 55-vuotiaat
 • Miehet sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla
 • Työttömät, lomautetut, työttömyysuhan alla olevat
 • Täydennys- tai muutoskoulutusta tarvitsevat työlliset; osaamisen uudistaminen, työssäjaksaminen
 • Osatutkinnon suorittajat

Tavoitteet

 • Jatkuvan oppimisen kehittäminen
 • Työ- ja elinkeinoelämän uudistaminen
 • Yhteiskunnan ja talouden haasteisiin vastaaminen
 • Murroksesta syntyviin osaamisen haasteisiin vastaaminen
 • Lisäksi tavoitteena on lisätä aliedustettujen ryhmien osallistumista koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen
 • Tukea kyseisten henkilöiden työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia ja opiskelumotivaatiota sekä parantaa työmarkkina-asemaa
 • Kohderyhmän opiskelijamäärä on vähintään 500 opiskelijaa
 • Ammatillinen ja yleissivistävä koulutus, tutkinnot, osatutkinnot

Toimenpiteet

 • Tiedonkeruu ja analysointi
  • Työllisten ja työttömien määrät, alueellinen jakauma
  • Ikäjakaumat, vailla toisen asteen tutkintoa olevat, yli 55 -vuotiaat ja heidän määrät nykyisissä opiskelijoissa
  • Ammattibarometri
  • Työelämässä toimivien täydennyskoulututarpeet
  • Laaditaan kooste taustatiedoista ja selvityksistä
  • Tehdään johtopäätökset ja toimenpiteet aineiston pohjalta.
 • Hakeva toiminta: Ohjaamot, vapaaehtoistyön keskukset, työttömien yhdistykset, työpaikat, maahanmuuttajien toimintakeskukset, eläkeläisjärjestöt, sote- ja kasvatuksen työpaikat, muut työpaikat, kahvilat, nuorisotilat, kauppakeskukset, messut, tapahtumat
 • Muut toimenpiteet: Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan mm määrällisten tavoitteiden saavuttamista, kohderyhmään kuuluville opiskelijaksi valituille tehdään 1. kysely / haastattelu opiskelujen alkuvaiheessa. 2. kysely opintojen päättövaiheessa. Kooste ja johtopäätökset.

Suunnittelu

 • Toimintasuunnitelman etenemisen seuranta
 • Yhteydenotot
 • Verkostoihin liittymiset
 • Yhteistyöneuvottelut.

Verkostot ja yhteistyökumppanit

 • Maakuntien ELY-keskukset ja heidän koordinaattorinsa
 • Alueiden muiden koulutuksen järjestäjien jatkuvan oppimisen hankkeet
 • Työvoimahallinto
 • Aikuissosiaalityö
 • Ohjaamot, nuorten työpajat
 • Eläkeyhtiöt
 • Sekä STEP-koulutuksen omien koulutusalojen työyhteisökumppanit.

Tulokset

 • Vaikuttavuusarviointi ja palaute
  • Miten määrälliset tavoitteet ovat toteutuneet? Miten kohderyhmään kuuluvat ovat sijoittuneet koulutuksen jälkeen: työllistymisprosentti, jatko-opintoihin hakeutumisprosentti, opiskelijapalaute
 • Kohderyhmän huomioiminen toiminnassa vakiintunut

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

OKM päätös 296/ 522/2020

OKM:n avustus 100 000 € v. 2021-2023, omarahoitusosuus 10 %

Lisätietoja

Terhi Lohimäki
Projektipäällikkö Järvenpää terhi.lohimaki@step.fi +358 401319286
Soili Lehtiniemi
Strategiajohtaja Järvenpää Soili.Lehtiniemi@step.fi +358 407481223

Projektiryhmä: Mirkka Aivelo, Soili Lehtiniemi (pj) , Veka Ohtamaa, Pilvi Peltola ja Marko Väisänen

Lue lisää

Jatkuva oppiminen – Opetus- ja kulttuuriministeriö

Osaaminen turvaa tulevaisuuden: Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen linjaukset (valtioneuvosto.fi)

Osaamisen aika – Sitra https://www.sitra.fi/aiheet/osaamisen-aika/

Elinikäinen oppiminen Suomessa 2019-kysely (Sitra)

Jatkuva oppiminen -Ely (Ely-keskus)

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus OKM (minedu.fi)

Työelämä muuttuu – miten koulutus vastaa? Osaamisen ennakointifoorumi julkisti ehdotuksensa (Opetushallitus, oph.fi)

Liki 31 miljoonaa jatkuvaan oppimiseen vauhdittamaan työllisyyttä, tasa-arvoa ja osaavan työvoiman saatavuutta (valtioneuvosto.fi)

Jatkuvaan oppimiseen myönnetyt avustukset (minedu.fi)

Elinikäinen oppiminen, käsitteet (Tilastokeskus Stat.fi)

Hankkeen toteuttajat

STEP-koulutuksen oppilaitosjohto, projektipäällikkö, opinto-ohjaajat, ammatilliset ohjaajat ja opettajat