STEP-koulutuksen opiskelijoilta hyvää palautetta

Opiskelijat supertyytyväisiä opiskelun aloitukseen STEP-koulutuksessa, näyttöihin ja koulutuksesta saataviin valmiuksiin!

Opiskelijapalaute ajalta 1.7.-31.12.2023 on käsittelyssä oppilaitoksessamme.

Opinnot aloittaneista opiskelijoista 34 % on antanut palautetta Opetushallituksen lähettämän valtakunnallisen Amispalautteen kautta. Vastanneista melkein joka neljäs oli alle 18-vuotias (23 %) ja 40 % oli 25-44-vuotiaita. Opiskelijoista reilu kolmannes (35 %) ilmoitti äidinkielekseen muun kuin kotimaiset kielemme. Vastanneista 37 % oli hakeutunut STEP-koulutukseen opiskelemaan yhteishaun kautta, 49 % jatkuvan haun kautta ja 14 % työvoimakoulutuksen kautta.

Kiitos opiskelijat palautteesta ja opettajat hienosta työstä —opiskelijat olivat niin tyytyväisiä aloitusvaiheeseen, että olivat antaneet jokaisesta väittämästä vähintään 4,0/5. Erityisen tyytyväisiä oltiin siihen, että opinnot oli päästy aloittamaan itselle sopivassa aikataulussa (4,6/5, s=0,7). Myös yhteistyöhön henkilöstömme kanssa oltiin todella tyytyväisiä (4,5/5, s=0,7). S tarkoittaa keskihajontaa.

Vahvistamme opiskelu- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviä opiskeluvalmiuksia

Aina on kuitenkin kehitettäviä asioita. Olemme tarttuneet nyt opiskelijoiden antamaan palautteeseen kiusaamisen havaitsemisesta (5,4%) ja sen kohteeksi joutumisesta (2,5%) opintojen aloitusvaiheessa. Panostamme jatkossa entistä enemmän aloitusvaiheen ryhmäytymiseen ja sitoutumiseen yhteisiin turvallista oppimisympäristöä vahvistaviin sääntöihin. Tavoitteemme on vahvistaa opiskelu- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviä opiskeluvalmiuksia.

Opintojen puolivälissä opiskelijoita muistutetaan Wilma-viestillä mahdollisuudesta antaa välipalaute. Kiitos välipalautteeseen vastanneille! Välipalautteen ja päättökyselyn tulokset eivät juuri eroa. Opintojen aikaisessa henkilökohtaistamisessa meillä on parantamisen varaa mm. kansainvälisen vaihdon mahdollisuuksien avaamisesta jokaiselle opiskelijalle, yrittäjyysvalmiuksien tukemisessa sekä jatko-opintomahdollisuuksista kertomisessa. Yrittäjyysvalmiuksia pyrimme nyt edistämään Me osataan! -hankkeen toiminnalla.

Päättökyselyyn oli vastannut 56 % opiskelijoistamme. Suurin osa vastanneista oli hakenut meille jatkuvan haun kautta (73 %). Meidän aloiltamme (mm. sosiaali- ja terveys- ja kasvatus- ja ohjausala) työllistyminen on tällä hetkellä erinomaista; opiskelijoista 87 % arvioi olevansa työssä toisen palveluksessa valmistuttuaan ja 4 % yrittäjinä.

Kaikkien näyttöihin liittyvien väittämien keskiarvot olivat upeita!

Valmistuneet opiskelijat olivat erityisen tyytyväisiä (4,6/5, s=0,8) opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa yhteistyössä laadittavaan omaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa (HOKS). Kaikkien näyttöihin liittyvien väittämien keskiarvot olivat upeita! Huomionarvoista ovat myös pienet hajonnat (s), mikä kertoo siitä, että opiskelijat olivat väittämistä hyvin yksimielisiä.

  • Osallistuin näytön/näyttöjen suunnitteluun 4,9/5 (s=0,3)
  • Työtehtävät, joissa suoritin näyttöni, vastasivat todellisia työelämän tehtäviä 4,9/5 (s=0,4)
  • Osaamiseni arvioitiin osaamisen arviointikriteerien mukaisesti 4,7/5 (s=0,6)
  • Arvioijani olivat ammattitaitoisia ja asiantuntevia 4,6/5 (s=0,7)

Myös tyytyväisyys koulutuksen antamiin valmiuksiin ja kertyneeseen ammattitaitoon oli korkeaa (4,6/5, s=0,7 molemmissa väittämissä).

Palautekyselyissä on myös sanallisia vastauksia

Kiitos kaikista avoimista vastauksista! Tällä kertaa todella monelle opettajalle oli lähetetty kiitospalaute nimellä. Se palaute on välitetty suoraan niille henkilöille. Kaksi asiaa nousi avoimissa vastauksissa ja molemmat liittyivät työpaikalla oppimiseen. Näihin asioihin kiinnitämme jatkossa enemmän huomiota: opiskelijat toivoivat enemmän yhteistyötä opettajan ja työpaikkaohjaajan välillä sekä työpaikkaohjaajille enemmän perehdytystä näyttöihin liittyvissä asioissa. Tarjoamme työpaikkaohjaajille säännöllisesti mahdollisuuden osallistua työpaikkaohjaajakoulutuksiin. Tulemme markkinoimaan koulutuksia jatkossa entistä ahkerammin. Lisäksi meillä on kehitetty pelimuotoinen koulutus työpaikkaohjaajille, johon voi perehtyä milloin tahansa.

Tänä vuonna opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen, kun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitetään. Väittämästä, opiskelijalla oli halutessaan mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen, saimme vain 3,6/5 (s=1,1) kun tavoite on 4/5. Toivottavasti mahdollisimman moni opiskelija lähtee mukaan yhteiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus suunnitelman kehittämistyöhön.

Vastaaminen palautteisiin kannattaa; sitä kautta voit vaikuttaa oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen.

Yhteistyöterveisin
Katja Virta
laatupäällikkö
STEP-koulutus