Nuorten elämän ilmiöitä pureskellaan podcasteissa

Erilaiset ilmiöt ja niiden esiintyminen värittävät yhä enenevissä määrin ihmisten suhtautumista toisiinsa, yhteiskuntaan ja ihmisten väliseen toimintaan. Nuorisoalan toimijoiden keskuudessa on selvitetty sitä, millaiset ilmiöt näkyvät nuorten elämässä ja millaista muutosta niissä on tapahtunut. Tämä ensimmäinen laatuaan oleva selvitys on tehty juuri ennen maailmanlaajuisen Covid-pandemian käynnistymistä, joten tämän hetken tilanne nuorten elämässä esiintyvien ilmiöiden osalta voisi näyttäytyä hieman toisenlaiselta.

Nuorten parissa toimivat näkevät seuraavia ilmiöitä nuorten elämänpiiriin kuuluvina:

  1. Koulutuksesta ja työelämästä syrjäytyminen
  2. Pelaaminen ja sosiaalinen media
  3. Sosiaaliset suhteet ja hyvinvointi
  4. Vapaaehtoistoiminta ja kansalaisaktivismi
  5. Ilmastonmuutos ja ympäristökysymykset
  6. Maahanmuuttokriittisyys, rasismi, vihapuhe ja syrjintä
  7. Päihteiden käyttö ja rikollisuus
  8. Väkivalta ja turvattomuus.

Nuorten elämään liittyvistä ilmiöistä nuorten päihteiden käyttö ja nuorten tekemät rikokset ovat nuorisotyön toimijoiden käsityksen mukaan vähentyneet. Tämä trendi on ollut myös tilastollisesti nähtävissä, joskin polarisaatio ääripäitä kohden on yhä voimakkaampaa.

Ilmiöistä eniten on lisääntynyt ilmastonmuutos ja ympäristökysymykset, pelaaminen ja some-maailma sekä mielenterveysongelmat. Myös maahanmuuttokriittisyys, rasismi ja vihapuhe näyttäytyvät erityisesti kunnallisen nuorisoalan toimijoiden keskuudessa lisääntyneenä.

Paitsi yhteiskunnan rakenteissa, myös nuorisossa on tapahtunut muutosta. Nuori sukupolvi näyttäytyy rohkeana ja ennakkoluulottomana, aktiivisina ja vaikuttamishaluisina kansalaisina, joiden osaamistaso on kehittynyt.

Erilaiset ilmiöt puhututtavat tulevia nuoriso-ohjaajia

STEP-ammattiopiston nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijat perehtyvät koulutuksensa aikana laajasti nuorten elämän ajankohtaisiin kysymyksiin ja ilmiöihin. Onhan nuoren kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät asiat ja näiden teemojen muodostama tietopohja keskeistä alan osaamista.

Kuopion toimipaikassa opiskelijat paneutuivat näihin ilmiöihin tuottamalla neljän jakson pituisen podcast-sarjan. Sarjan jaksoissa käsitellään nuorten sosiaalisia suhteita ja hyvinvointia, päihteiden käyttöä, mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin kysymyksiä sekä sosiaalisen median vaikutuksia mielen hyvinvointiin.

Podcast-jakson käsikirjoittamisen haasteet tulevat esiin, mikäli aihepiiriä ei ole otettu aidosti haltuun. Sarjan jaksoissa ääneen pääsevät opiskelijoiden lisäksi heidän mukaansa kutsumat asiantuntijat ja ajatuksia puretaan myös nuorilta, joilta opiskelijat ovat kyselleet kokemuksia teemoihin liittyen.

Rohkeus kutsua asiantuntijoita keskustelemaan tärkeiden aiheiden parissa, luo opiskelijoille mahdollisuuden verkostoitua alan toimijoiden kanssa sekä oppia ammattilaisilta ja alan toimijoilta työn käytänteistä aivan uudella tavalla.” 

Sarjan aloittaa jakso, jossa käsitellään nuorten sosiaalisia suhteita ja hyvinvointia. Sen voit kuunnella STEPcastista.

Podcast – mediakasvatusta ja nuorten ääntä kuuluviin

Podcast-tuotanto on yksi mediakasvatuksellinen tapa toteuttaa nuorisotyötä käytännössä. Se mahdollistaa nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja nuorten oman äänen kuulluksi tulemisen, ihan konkreettisesti. Nuorisotyössä voimme mahdollistaa tämä monella eri tapaa. Järjestämällä käsikirjoitus-workshoppeja nuorille, kutsumalla nuoria keskustelemaan nuorisotyöntekijän johdolla, antamalla nuorten vaikuttajaryhmille tilaisuuksia tuottaa podcasteja tai miten näitä vain halutamme toteuttaa.

Tämä opiskelijoiden tuottama podcast-sarja on myös tapa saada kosketus siihen, kuinka digitaalisia alustoja ja mediakasvatusta voidaan hyödyntää nuorten kanssa toimiessa. Lisäksi rohkeus kutsua asiantuntijoita keskustelemaan tärkeiden aiheiden parissa, luo opiskelijoille mahdollisuuden verkostoitua alan toimijoiden kanssa sekä oppia ammattilaisilta ja alan toimijoilta työn käytänteistä aivan uudella tavalla.  

Rohkeasti mukana!

On tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja ajatuksensa jakoon. Digitalisaatio luo aivan uusia mahdollisuuksia olla osallinen meitä ympäröivistä ilmiöistä, ottaa kantaa ja toimia aktiivisesti. Tämä lisää demokraattisia vaikuttamismahdollisuuksia. Tämä lisää kokemusta siitä, että kaikki saavat olla mukana.

Äänikirjojen ja podcastien suosio on lisääntynyt hurjasti ja tekniset mahdollisuudet niiden tuottamiseen ovat tulleet kaikkien saavutettavaksi pienilläkin resursseilla. Nuorisotyön yksi tärkeä tehtävä on juuri tämän kaltaisten keinojen hyödyntäminen aktiivisen kansalaisuuden ja osallisuuden tukemisessa. Rohkeutta siis erilaisten menetelmien käyttöön nuorten ja nuorisotyön parissa.

Pekka Kosonen
ammatillinen opettaja
STEP-ammattiopisto, Kuopio

Kiinnostuitko nuoriso- ja yhteisöohjaajan koulutuksesta? Lue lisää kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry