Kestävä kehitys ja STEP-koulutus

STEP-koulutus pyrkii edistämään kestävää toimintatapaa kaikessa toiminnassaan. Taustalla vaikuttaa oppilaitoksen ylläpitäjän Kirkkopalvelut ry:n Yhteinen hyvä -strategia vuosille 2021-2024. Strategian yksi viidestä päätavoitteesta on kestävä toimintatapa ja sen taustalla on Agenda 2030 tavoitteet. Kirkkopalvelujen kestävän kehityksen ohjelma on parasta aikaa valmisteltavana. Ohjelma tulee koskemaan myös STEP-koulutusta. STEP-koulutus on lisäksi aloittanut OKKA-säätiön sertifikaatin hankkimisen ja vie sitä edelleen eteenpäin. Hyödynnämme toiminnan kehittämisessä Vaski-hankkeessa laadittua kestävyystiekarttaa.

STEP-koulutuksen toimenpideohjelmassa on määritelty vastuullinen toiminta seuraavalla tavalla:

  1. Pidämme toimintamme taloudellisesti kannattavana ja tuloksellisena.
  2. Edistämme koulutuksiemme vaikuttavuutta.
  3. Kannamme yhteiskuntavastuuta mahdollistamalla koulutuspalvelut arvopohjamme ja traditiomme mukaisille väestöryhmille.
  4. Huolehdimme koulutusjärjestelmässä aliedustettujen ryhmien yhteiskunnallisesta osallisuudesta.
  5. Sisällytämme kestävän kehityksen ratkaisut osaksi koulutusja tukipalvelujamme.
  6. Otamme käyttöön Okka-säätiön sertifikaatin ja sisällytämme sen mukanaan tuomat uudistukset osaksi toiminnanohjaus- ja laadunhallintajärjestelmäämme.

Lisätietoja

Sebastian Kotonen
Vararehtori Sebastian.Kotonen@Kirkkopalvelut.fi +358404838487