Säännöt

TANSSIURHEILUSEURA STEP RY Tampere
SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi on Tanssiurheiluseura Step r.y. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia jäseniensä yhdyssiteenä ja edistää tanssiurheilun harrastusta paikkakunnallaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. pyrkii yhteistyöhön muiden tanssiurheilujärjestöjen kanssa amatööritanssiurheilun kehittämiseksi
 2. järjestää valmennus- ja kilpailu- ja näytöstilaisuuksia
 3. edistää tiedonvälitystä tanssiurheilua koskevissa asioissa
 4. toimii alan valtakunnallisen keskusliiton jäsenenä
 5. edustaa jäseniään koti- ja ulkomailla.

Yhdistyksellä ei ole puoluepoliittisia tarkoitusperiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja keräämällä jäseniltään jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianomaisella luvalla arpajaisia, keräyksiä tai erilaisia juhlatilaisuuksia. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia tai jälkisäädöksiä, omistaa toimintaansa varten tarpeellisen kiinteistön sekä harjoittaa kustannus-, kioski- ja ravitsemusliikettä, kahta viime mainittua ainoastaan yhdessä paikassa .

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja valtakunnallisen keskusliiton jäsenseuroilleen asettamia sääntöjä sekä jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy.

Ilmoittautuminen jäseneksi tehdään kirjallisesti joko suoraan johtokunnalle tai muulla johtokunnan hyväksymällä tavalla. Jäseneksi liittyvän on annettava henkilötiedot itsestään yhdistyksen jäsenluetteloa varten.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka erittäin ansiokkaalla tavalla on tukenut yhdistyksen pyrkimyksiä tai jolle yhdistys muuten tahtoo osoittaa erityistä kunnioitustaan.

Yhdistyksen jäsenet voivat perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja.

Johtokunta voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen tai päätösten vastaisesti, jättää jäsenmaksunsa suorittamatta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Dopingrikkomuksia ovat:

 • Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
 • Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
 • Kieltäytyminen dopingtestistä
 • Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
 • Dopingtestin manipulointi
 • Dopingaineiden hallussapito
 • Dopingaineiden ja –menetelmien levittäminen
 • Dopingin edistäminen

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:

 • Kilpailutuloksen mitätöinti
 • Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
 • Urheilun toimintakielto
 • Kirjallinen varoitus

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

 • Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
  • Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
  • Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
  • Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
 • Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
  • Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu
 • Urheiluhuijaus
  • Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
  • Tuloksista etukäteen sopiminen
 • Vedonlyönti
  • Vedonlyönti omasta kilpailusta
 • Lahjonta
  • Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi
 • Sukupuolinen häirintä

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Jäsenmaksun suuruuden ja maksuohjelman päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Mahdollisesta ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä päättää yhdistyksen kokous kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapaat.

Päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous, joka johtokunnan esityksestä ratkaisee yhdistyksen asiat ja päättää yhdistyksen hallinnosta ia toiminnasta.
Yhdistyksen kokouksissa ovat oikeutettuja olemaan saapuvilla ja käyttämään puheoikeutta kaikki yhdistyksen jäsenet sekä kunniajäsenet.

Äänestyksiin, vaaleihin ja päätöksen tekoon ovat oikeutettuja kuitenkin vain jäsenet, jotka ovat suorittaneet erääntyneet jäsenmaksunsa viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään  helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii.

Yhdistyksen varsinainen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä seuran ilmoitustaululla ja paikkakunnan suurimmassa päivälehdessä vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle edellä mainitulla tavalla vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltävät asiat.

10§ Mikäli jäsen haluaa varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi jonkun erityisen asian, lähettäköön siitä kirjallisen esityksen päätösehdotuksineen johtokunnalle vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta.

11§ Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta niitä asioita, joissa näiden sääntöjen tai yhdistyslain mukaan vaaditaan määräenemmistö kokouksessa annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa kysymyksissä voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide.

12§ Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolleiden nimet, kannatetut esitykset, toimitetut äänestykset ja tehdyt päätökset. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan ja sen varmentavat oikeaksi kokouksen valitsemat pöytäkirjan tarkastajat.

13§ Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan läsnäolijat
 4. todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. käsitellään johtokunnan laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 6. määrätään jäsen- ja valmennus/harjoitusmaksujen suuruus sekä maksuohjelma
 7. määrätään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
 8. hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle, valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavalle vuodelle
 9. valitaan johtokunnan jäsenet ja johtokunnan jäsenet valitsevat henkilökohtaisen varajäsenensä
 10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuraavalle tilivuodelle
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14§ Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan läsnäolijat
 4. todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. käsitellään johtokunnan laatima vuosikertomus tileineen ja tilintarkastajien niiden johdosta antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
 6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
 7. päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä
 8. käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat

15§ Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

16§ Yhdistyksen liittymisestä muihin järjestöihin päättää yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

17§ Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Johtokunnan jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja kukin johtokunnan jäsen valitsee oman henkilökohtaisen varajäsenensä.

18§ Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on kolme (3) muista jäsenistä paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa asiakysymyksissä puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa ratkaisee arpa.

Johtokunnan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään kannatetut ehdotukset, äänestykset ja tehdyt päätökset, ja jonka puheenjohtaja ja sihteeri varmentavat nimikirjoituksillaan, ja joka tarkistetaan seuraavassa johtokunnan kokouksessa.
Johtokunnan kokouksista on ilmoitettava joko kirjallisesti tai suullisesti johtokunnan jäsenille siten, että kutsu tavoittaa jäsenen viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta.

19§ Johtokunnan tehtävänä on:

 1. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja
 2. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat
 3. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
 4. hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta sekä huolehtia tilinpidosta sekä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen valmistamisesta
 5. huolehtia yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavan toiminnan järjestämisestä, edustaa yhdistystä
 6. pitää jäsenluetteloa, hyväksyä uudet jäsenet ja päättää jäsenyyteen liittyvistä asioista
 7. tehdä esitykset yhdistyksen kokoukselle mahdollisten kunniajäsenten kutsumisesta tai ansiomerkkien myöntämisestä
 8. valita yhdistyksen edustajat niiden järjestöjen kokouksiin, joiden jäsen yhdistys on sekä valita kuka tai ketkä käyttävät yhdistyksen äänivaltaa edellä mainituissa kokouksissa.

20§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä jonkun johtokunnan jäsenen kanssa.

21§ Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valittujen tilintarkastajien tulee hyvissä ajoin ennen kevätkokousta suorittaa tarkistuksensa ja antaa siitä johtokunnalle yhdistyksen kokoukselle osoitettu kertomuksensa ehdotuksineen vastuuvapauden myöntämisestä tai kieltämisestä ja viimeksi mainitussa tapauksessa esityksineen tarpeellisiksi katsomikseen toimenpiteiksi.

22§ Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja jos muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.

23§ Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja jos purkamista kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Siinä kokouksessa, jossa tehdään päätös yhdistyksen purkamisesta, on myös päätettävä, miten yhdistyksen omaisuuden ja sitoumusten kanssa menetellään ja kenen huoleksi jätetään niiden selvitys. Suoritusten jälkeen mahdollisesti jäävät varat luovutetaan jollekin rekisteröidylle yhdistykselle tai järjestölle, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi.

Muutettu kevätkokouksessa 1.4.2008, muutokset alleviivattu